Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí

Úvodní strana | Kontaktujte nás

 

Technologické postupy

Betonové výrobky NEICO jsou kvalitním stavebním materiálem, který nabízí ucelený systém hrubé stavby. Velkou výhodou betonových skořepinových tvárnic je skutečnost, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů. Celý dům je tedy z materiálu stejné povahy a díky stejné granulometrické struktuře materiálu u všech našich produktů můžeme zajistit výborné fyzikální vlastnosti všech výrobků. Nejde o žádnou novinku, v některých zemích je to nejpoužívanější stavební materiál již od druhé světové války. Výhodou je i univerzálnost zateplení. Výborně se hodí pro vnější a vnitřní zateplení a pro sendvičový systém stavby. Pro občanskou výstavbu je nutné stavby zateplovat.

Proč zvolit při stavbě právě tento materiál

 • Ušetříte finance – materiál díky své nenáročné výrobě, lehce dostupným výrobním surovinám a nízkému obsahu cementu se stávám nejlevnějším pevným konstrukčním systémem.
 • Ušetříte obestavěný prostor – další nemalá úspora vzniká zděním z nosné tvárnice BST 20, která je pouze 20cm tlustá, spolu s vhodně zvoleným izolantem šetří obestavěný prostor, je tedy velice vhodným materiálem i pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.
 • Zvolíte si míru zateplení stavby – dle zvoleného systému (vnitřní, vnější systém) a tloušťky zateplení si sami volíte tepelnou izolaci stavby
 • Přežije vás – materiál výborně odolává přírodním vlivům a stářím dále dozrává.
 • Budete v bezpečí – materiál nelze jednoduše narušit, má nejvyšší požární nehořlavost, tvárnice jsou nenasákavé a díky unikátní vlastnosti kdy stěný „dýchají“ stavba nezahnívá. Rovněž příkladná je zvuková izolace.
 • Nezatížíte životní prostředí – tento materiál je vyráběn bez škodlivého vlivu na životní prostředí a všechny produkty jsou plně recyklovatelné.
 • Poradíme Vám – zpracujeme Vám cenovou nabídku, poskytneme výpočet potřebných prvků na základě projektové dokumentace, zdarma zpracujeme kladečské schéma stropu, zaškolíme Vaši stavební firmu

Technologický postup

Základy

Do výkopu připraveného dle projektové dokumentace vysypeme vrstvu betonové směsi (síla 40-50cm) tak, abychom měli dno výkopu v přesné rovině. Do směsi klademe ztracené bednění. Pod klasický dvoupodlažní dům zděný ze skořepinových tvárnic neico síly 20cm, použijeme ztracené bednění síly rovněž 20cm, nebo se řídíme projektovou dokumentací. Ztracené bednění je možné svisle i vodorovně armovat. Jednotlivé dílce se opírají vzájemně svými zámky a klademe je nasucho na sebe. Základová spára je vystavena pod obvodovými a vnitřními nosnými zdmi. Dílce vyléváme betonovou směsí po 4 řadách. Základovou desku je vhodné ukončit podélně rozpůlenou věncovkou, která nám vytvoří jednoduché bednění při vylití desky na zhutněný pevný podklad. Rovněž doporučujeme vytáhnout v rozích stavby svislou armaturu nad úroveň základové desky.

Obvodové zdivo

Základním produktem skořepinových tvárnic je nosná tvárnice tlouštky 20cm (BST20), která umožňuje díky své systémovosti navrhování staveb v modulu 10cm. Na paletě je připraven mix rohových, průběžných a dělitelných tvánic, které usnadňují práci projektantům a stavebníkům.

Na srovnanou základovou desku se položí pod obvodovou zdí a nosnými příčkami izolace proti radonu, případně i hydroizolace pouze na šířku tvárnice s přesahem cca 2 cm na obě strany. Nedoporučujeme používat fólie reagující s polystyrenem. Vhodnou ochranu Vám například poskytne folie Juta, Novaglass, atd. Zdění začínáme v rozích stavby kdy navážeme rohovou tvárnicí na připravenou svislou armaturu. Při zdění se všechny skořepinové tvárnice ukládají dutinami dolů, přikládají se na sraz a maltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice.Zdění se prování jednoduchou převazbou s posuvem o polovinu, resp. čtvrtinu délky tvárnice na maltu či betonovou směs ve vodorovné spáře 1cm a vzniklé svislé kapsy se touto směsí řádně vyplní. Tvárnice pokládáme do lože a jejich přesnou vodorovnou a svislou polohu upravujeme pomocí gumové palice a srovnáním do zednické šňůry.Zeď tak zůstává dutá a umožňuje tvárnicím „dýchat“ (odvádět krátkodobý rosný bod). V případě odsazení první řady tvárnic vně základovou desku, první řadu tvárnic zdíme dnem dolů a vylejeme betonovou směsí, dále již pokračujeme klasickým způsobem. Ke spojování tvárnic si můžete připravit vlastní betonovou směs hustější konzistence 1:3 do které je přidán betonářský písek jemné frakce nebo můžete využít již připravených směsí cementové malty. Dělení tvárnic provádíme u dělitelných tvárnic zednickým kladívkem nebo pokud vyžadujem přesný řez, tak pomocí úhlové brusky na jakémkoliv místě tvárnice. Po dokončení výše stavebního patra se kvůli ztužení stavby provádí v rozích stavby a kolem ostění oken a dveří armování a probetonávka. Do otvorů u rohových tvánic se tak vloží výztuž GPN 10. Stropní konstrukce se pokládá přímo na skořepinové tvárnice.

Příčky a vnitřní nosné zdivo

Na příčky se používájí tvárnice šíře 100 nebo 200mm (BST10 nebo BST15). V případě nosných zdí, tvárnice šíře 200mm (BST 20). Pod vnitřní nosnou zdí je postavena základová spára stejně jako pod obvodovou zdí.

Zdění se liší u zvoleného systému zateplení:

 • Vnější zateplení - Příčky se klasicky provazují s obvodovou zdí, nebo se využívá kotevních pásek. Na vnitřní příčky se přímo nanáší tenkovstvá omítka.
 • Vnitřní zateplení - U příček, které by přicházely do styku s obvodovou konstrukcí se nejprve na obvodou zeď přilepí polystyren o šířce příčkovy na celou výšku patra a tlustý 100 až 160mm dle použitého vnitřního izolantu. Tvárnice jsou poté k tomuto polystyrenu přiložny na sraz. Příčky se nemusí armovat ( v případě nutnosti je to možné u BST15 a BST20). Tvárnice jsou pokládány dnem nahoru a převazovány o polovinu resp. třetinu délky tvárnice. Na vnitřní příčky se přímo nanáší tenkovstvá omítka nebo v případě zvýšených požadavků na neprůzvučnost se přilepí izolační komplex (méně silný než u obvodových stěn).

Překlady a otvory

Pro vytvoření jednoduchých překladů v systému zdění z tvárnice BST 20 slouží věncová tvárnice VN 20, do které se vloží do sebe zaklesnuté výztuže GPN 10 a probetonuje se. Překlady se armují a betonují buď před montáží a poté se zmonolitněné osazují na meziokenní pilíře do maltového lože, nebo se jednotlivé tvárnice osazují na sraz na předem připravené bednění a krají tvárnice se podmaltují. Bednění uprostřed vzepřeme o 1/300 délky. Je důležité dodržet správné krytí oceli betonem. Věncová tvárnice je uložena na zdivu min. 200mm na každé straně. Výztuž překladů musí posoudit statik. Překlady větších otvorů je možné řešit s použitím ocelových válcovaných nosníků tvaru I, U, jejich velikost je odvislá od statického výpočtu daného překladu.

Postup tvorby otvorů ( okna, dveře, balkónové dveře, atd..) má několik jednoduchých kroků, které je ovšem potřeba dodržet. Na ostění otvoru se použijí rohové tvárnice, do kterých se po vystavění do výše otvoru př. okna vloží výztuž GPN 10 a dodělá se probetonávka. Sloupec z rohových tvárnic se staví ne od výše počátku otvorů, ale již od první tvárnice v základech.

 • Vnější zateplení - Výplně otvorů se usazují klasickým způsobem dovnitř otvoru (viz. stavební detail)
 • Vnitřní zateplení - Výplně otvorů (okna, dveře) se zevnitř přiloží na otvor. Ukotvení oken se provádí přímo na skořepinovou tvárnici. Ke kotvení rámu do obvodové zdi jsou vhodné kotevní plechy, které dodávají výrobci okenních či dveřních rámů. K připevnění kotevního plechu na skořepinovou tvárnici se využívá speciálních spon tak, aby nedošlo k narušení profilu okna. Okna či dveře jsou ze spodu podklínována, podepřena. Okolo oken a dveří se přilepí izolační komplex, který .Aby nebyla vidět spára mezi oknem (dveřmi) a izolačním komplexem, je na vnitřním lícu okna vylisován malý přečnívající rámeček, který tuto spáru překryje, spoj jednoduchý a precizní.

Stropy

Pro stropní konstrukce se používají železobetonové nosníky v kombinaci s betonovými stropnicemi. Minimální délka uložení stropního nosníku je 100 mm na každé straně na nosném zdivu. Ukládají se na nosné zdivo na vyrovnávací vstvu cementové malty min. tl. 10 mm. Stropní nosníky ukládáme podle výkresu skladby stropu. Přesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky zajistíme položením první řady koncových stropních vložek na obou koncích nosníků, ty jsou zaslepené a zamezíme tím vtékání betonu do konstrukce stropu. Osová vzdálenost stropních nosníků je konstrantní – 600mm. Než začneme skládat stropní vložky je potřeba položené nosníky podepřít dočasnými podporami dle výkresu skladby stropu, na všechny strany max 1,6-1,8m. Tyto nosníky je potřeba uprostřed o 1/300 rozponu vzepřít. Na podepřené nosníky pokládáme stropní vložky postupně. Osazení vložek v jednom poli najednou je nepřípustné. Stropní vložky můžeme podle potřeby upravit řezem u žebra vložky. K řezu používejte rozbrusné kotouče na úhlové brusce. Bednění věnce vytvoříme podélně rozříznutou věncovkou VN 20, vznikne nám tak stabilní bednění tvaru L. V případě vyšší konstrukční výšky stropu než 200mm doporučujeme provést dřevěné bednění kopírující tvar objektu v požadované výšce stropní konstukce. Do dodatečně vytvořeného věnce vkládáme do sebe zaklesnuté výztuže GPN 10. Na plochu stropu vytvořenou z nosníku a betonových skořepinových vložek pokládáme jako doplňující výztuž svařovanou KARI síť s přesahem min. 200mm ve všech směrech. Síť ukládáme tak, aby zasahovala nad celou výztuž ztužujícího věnce. Na konec nosníků ukládáme zesilující výztuž v podobě nadpodporových příložek podle druhu uložení. Nadpodporové příložky ukládáme vždy nad ztužující síť. Betonáž stropu je nutné provádět najednou a beton pečlivě roztahovat, vyhnout se vylití betonu pumpou na jedno místo stropu. Při betonáži dodržujeme normy upravující provádění těchto prací. Montážní podpěry je možno odstranit po 28 dnech.

 • Vnější zateplení - U vnějšího zateplení nedochází k problémovému místu styku vodorovné a svislé konstrukce, takže se tento detail řeší klasickým zateplením na fasádě. Do oblasti věnce se tedy nevkládá další izolant.
 • Vnitřní zateplení - Pro případ omezení tepelných mostů nalepíme na strop podél obvodových zdí polystyren do vzdálenosti 1m od obvodových zdí a zaklopíme stropním podhledem, nebo izolujeme strop minerální vlnou a nahoře na stropě se pokládá tepelná izolace a požadovaná skladba podlahy.

Rozvody

 • Vnější zateplení - Rozvody (elektroinstalace, vodoinstalace, topení a kanalizace) doporučujeme vést tak, aby nedošlo k zásahu do obvodového zdiva – nejčastěji podlahou nebo stropním podhledem. Vedení mezi patry je nejvohdnější zvolit středovou zdí nebo svislými instalačními šachtami. U středových zdí můžeme využít rohových tvárnic, které mají kulatý průměr – BST 20 a BST 20 Mega (průměr otvoru 153cm) ve vzniklých dutých sloupech si připravíme chráničky pro vedení kabeláže, nebo předpřipravíme instalaci stupačky. Kanalizaci je možné vést také podlahou nebo stropním podhledem jejich provrtáním. Rozvody jsou poté překryty izolací stropu.
 • Vnitřní zateplení - Rozvody (elektroinstalace, vodoinstalace, topení a kanalizace) doporučujeme vést tak, aby nedošlo k zásahu do obvodového zdiva – nejčastěji podlahou nebo stropním podhledem. Vedení mezi patry je nejvohdnější zvolit středovou zdí nebo svislými instalačními šachtami. U středových zdí můžeme využít rohových tvárnic, které mají kulatý průměr – BST 20 a BST 20 Mega (průměr otvoru 153cm) ve vzniklých dutých sloupech si připravíme chráničky pro vedení kabeláže, nebo předpřipravíme instalaci stupačky. Elektroinstalace se do vyřezaných otvorů pro zásuvky v zateplovacím komplexu protáhne připravenou mezerou, vzniklou spuštěním rozžhaveného olůvka izolantem. Kanalizaci je možné vést také podlahou nebo stropním podhledem jejich provrtáním. Rozvody jsou poté překryty izolací stropu.

V případě nutnosti instalace na obvodové zdivo, můžeme využít skladby ze dvou vrstev izolace, EPS polystyren + sendvičové zateplení. Nejdříve na první vrstvu EPS upevníme instalace, poté přiklopíme druhou vrstvu celého sendviče. Vzniklé mezery pečlivě zapěníme PUR pěnou.

Vnitřní povrchová úprava

 • Vnější zateplení - V systému vnitřního zateplení se na vnitřní zdivo aplikuje omítka a to buď ručním nebo strojním nanášením. Vhledem k přesnosti tvárnic lze využít tenkovrstvých hlazených sádrových omítek. Některé omítky se dají aplikovat přímo na zdivo bez použití perlinky – doporučeno od výrobce. (např. Rimat 100 DLP od firmy Rigips). Vzhledem ke granulometričnosti zdiva omítky výborně přilnou.
 • Vnitřní zateplení - V systému vnitřního zateplení se na obvodové zdivo nejčastěji využívá předpřipravených sendvičových panelů (např. Rigitherm společnosti Rigips), které mají již z výroby nalisovanou sádrokartonovou desku na stabilizovaný polystyren. Alternativně lze zateplovat minerální vlnou a předstěnou např. ze sádrokartonu. Polystyrenové sendvičové panely se vyrábějí v šířce 120 mm a výšce 2600mm. Deska se ze spodu podklínuje a lepí na stěnu buď fasádním lepidlem na polystyren na terče v řadě cca 30-35cm. Tloušťka terčů je v rozmezí 10-40mm. Jednotlivé panely srovnáme latí. Nároží se provede odříznutím sádrokaronové desky a přiložením polystyrenu na sebe natěsno. Spáry se pečlivě vyplní PUR pěnou. Na lepení lze využít i speciální růžové PUR pěny s nízkým obsahem vody (Ceresit CT84 od firmy Henkel). V tomto případě desky lepíme na rámeček. Na vnitřní zdivo se použije sendvičový panel slabší tloušťky, nebo samostatný sádrokarton nebo se zdivo omítne sárdrovou omítkou, která dobře naváže na sádrokartonový materiál. Do koupelen se použije sendvičový komplex s impregnovanou zelenou sádrokartonovou deskou.

Vnější povrchová úprava

 • Vnější zateplení - Vnější úprava se skládá z kontaktního zateplovacího systému a tenkovrstvé stěrky. Zateplování se provádí klasickým způsobem.
 • Vnitřní zateplení - Zejména vzhledem k zachování správného fungování systému, kdy zdivu je umožněno dýchat doporučujeme na vnější fasádu použít obyčených akrylátových omítek, které dobře odvádí vodní páry. Stěny můžeme také nechat přiznané, ovšem abychom zabránili prosakování vlhkosti do zdiva při přívalových deštích, stěny impregnujeme hydrofobizačním prostředkem ve formě vodní emulze (např. E101 společnosti Imesta). Stěny je možné také zakrýt různými fasádnimi deskami uloženými na roštu.

Plotové zdi

Na plotové zdi, podezdívky, sloupky se využívá tvárnice PT20. Jsou to vibrolisované betonové tvarovky s povrchovou úpravou hladkou, mírně granulometrickou pro dobrou přilnavost dalších materiálů (stěrky, nátěry, atd). Základním modulem systému je šířka i výška 200mm. Tato plotová tvárnice si zachovává základní výhodu zdění ze systému skořepinových tvárnic – plné dno. Tvárnice se nevylévají, tady je velká úspora nákladů oproti konkurenčním produktům. Každá tvarovka má rohový otvor, který se můžu zaklopit další vrstvou tvárnice, nebo pootočením tvárnice o 180o využít vzniklého dutého sloupku k vyztužení železem pomocí GPN 10 a probetonováním. Tvárnice svými rozměry 400x200x200 je vhodná na podezdívky s převazováním zdiva na polovinu, na vyztužené plotové sloupky 400x200x200, sloupky 400x400x200. Tvárnice lze spojovat stavebním lepidlem nebo zdít na spáru 10mm na cementovou maltu.

Plotová zeď průběžná

Plotová zeď průběžná se konstruuje jako konzola vetknutá do základu. Do základů doporučujeme použít min. dvě vrstvy ZBN 30 Mega, zeminu kolem pasu je nutno dobře zhutnit a základ podsypat. Plot se vyztužuje svislou výztuží GPN 10. Vzdálenost svislé výztuže se řídí výškou a délkou plotu a vzhledem k zatížení větrem.


Plotová zeď se sloupky

Doporučená osová vzdálenost sloupků je cca 300cm. Vhodným sloupkem je rozměr 400x400. Plot se sloupky se konstruuje jako konzola vetknutá do základů. Výztuž GPN 10 je svislá a již předpřipravená. Výztuž se kotví do základů. Při stavbě sloupků se probetonovávají tvarovky ve dvou rozích zavlhlým betonem měkké konzistence a beton se hutní. Sloupky se zpravidla armují po celé výšce.

Sloupky s podezdívkou

Doporučená osová vzdálenost sloupků je cca 300cm. Vhodným sloupkem je rozměr 400x400 nebo 400x200. Při minimálním zatížení se sloupky nemusí armovat. V případě vyztužení se plot se sloupky konstruuje jako konzola vetknutá do základů. Výztuž GPN 10 je svislá a již předpřipravená. Výztuž se kotví do základů. Při stavbě sloupků se probetonovávají tvarovky ve dvou rozích zavlhlým betonem měkké konzistence a beton se hutní.

 
 
© NEICO, spol. s r.o.,
Všechna práva vyhrazena

© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.
 

Informace o souborech cookies:
Webové stránky mají pouze technická/krátkodobá cookies k zajištění správné funkčnosti všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají vašemu souhlasu ani zákazu.
Beru na vědomí